اخبار
1400/9/7 یکشنبه حمیدرضا گل محمدی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری شد. مدیرکل فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری منصوب شد

با حکم معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، حمیدرضا گل محمدی به سمت مدیرکل فرهنگی و اجتماعی منصوب شد.

در بخشی از حکم امیرحسین مدنی آمده است:

 «نظر به تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل فرهنگی و اجتماعی این معاونت منصوب می شوید.

انتظار می رود با هماهنگی و بهره گیری از ظرفیت دستگاه های مربوطه در راستای تحقق اهداف و سیاست های دولت محترم، گام موثری در مسیر بهبود سطح کیفی زندگی، هویت بخشی اجتماعی و فرهنگی روستاییان عزیز و شاخص های توسعه پایدار روستایی بردارید.»

حمیدرضا گل محمدی دارای مدرک دکتری علوم سیاسی گرایش سیاست گذاری عمومی و مولف دو کتاب و چندین مقاله و یادداشت در حوزه های سیاسی و فرهنگی است.