اخبار استان ها1399/10/27 شنبه سفر نظارتی مدیران معاونت توسعه روستایی به استان خوزستان بازدید نظارتی با حضور آقایان مهندس رضایی، مدیر کل سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی، مهندس نخعی، مدیر کل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل امور روستایی و تعدادی از مدیران استانی و شهرستانی روز شنبه 99/10/27 به منظور بررسی فعالیت های اقتصادی و زیربنایی شهرستانهای اهواز، کارون و حمیدیه برگزار گردید.
آخرین وضعیت پروژه های شهرستان حمیدیه شامل احداث سیلوی شبیشه ، تاسیسات انتقال آب کشاورزی منطقه گمبوعه و بازسازی مناطق خسرج (روستای حمدان سلجه) بررسی گردید.
در ادامه گروه با حضور در شهرستان کارون و بازدید از طرح گردشگری روستای علوه و مجتمع پرورش ماهی گرمابی و گاومیش آزادگان به بررسی عملکرد این پروژه ها که توسط بخش خصوصی اجرا شده پرداختند.
عصر روز شنبه نیز بررسی فعالیت های دستگاه های اجرایی در بازسازی سیل سال ۹۸ در بخش مرکزی شهرستان اهواز و روستاهای شهید علی چعب ، جعاوله بامدژ و بروایه عمیر صورت گرفت.