اخبار
1400/9/8 دوشنبه رضا برزگر مشاور امور مشمولین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور شد مشاور امور مشمولین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری منصوب شد

با حکم معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری رضا برزگر به  سمت مشاور امور مشمولین منصوب شد.

در بخشی از حکم امیرحسین مدنی آمده است:

 «نظر به تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مشاور امور مشمولین این معاونت منصوب می شوید.

انتظار می رود با هماهنگی و بهره گیری از ظرفیت دستگاه های نظامی و سایر سازمانها و استانداریها در راستای تحقق اهداف و سیاستهای دولت محترم و با انجام شرح وظایف قانونی گام موثری در مسیر ارتقای شاخصهای توسعه پایدار روستایی بردارید.