كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار استان ها


برگزاری آزمون جذب کارشناسان مالی دهیاری های بخش های مرکزی و حلب شهرستان ایجرود استان زنجانبرگزاری آزمون جذب کارشناسان مالی دهیاری های بخش های مرکزی و حلب شهرستان ایجرود
با استناد به آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور (مصوب مورخ 82/4/7 هیات محترم وزیران) به منظور تامین کارشناسان مالی دهیاری های بخش های مرکزی و حلب شهرستان ایجرود، آزمون مربوطه در تاریخ 96/2/15 برگزارشد.


با استناد به آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور (مصوب مورخ 82/4/7 هیات محترم وزیران) به منظور تامین کارشناسان مالی دهیاری های بخش های مرکزی و حلب شهرستان ایجرود، آزمون مربوطه در تاریخ 96/2/15 برگزارشد. در این آزمون از تعداد 14 نفر ثبت نام کننده، تعداد 10 نفر شرکت داشتند. لازم به یادآوری است که برای اولین بار است که آزمون مذکور در سطح استان به صورت منسجم و بر اساس دستورالعمل تدوین شده توسط اداره کل دفتر امور روستایی و شوراها برگزار شده است.
 
بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir