اخبار
1
1399/2/9 سه شنبه برگزاری اولین جلسه شناسایی و رفع موانع موجود در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال در روستاها اولین جلسه بررسی موضوع شناسایی و رفع موانع موجود در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال در روستاها با حضور برخی از دستگاههای اجرایی ذیربط، خیرین و افراد مطلع در مورخ 1399/2/8 در محل معاونت توسعه روستایی برگزار شد.
با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان جهش تولید معاونت سرمایه گذاری،اجتماعی و فرهنگی معاونت توسعه روستایی به منظور شناسایی و رفع موانع موجود در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال در روستاها اولین جلسه بررسی موضوع را با حضور برخی از دستگاههای اجرایی ذیربط، خیرین و افراد مطلع در مورخ8/2/1399 تشکیل داد که در این جلسه استفاده از ظرفیت های قانونی مواد ۴۱ و ۱۹۱ قانون کار جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در مناطق روستایی و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آتی این موضوع و سایر موارد همچنان مورد توجه کارشناسی قرار گیرد.