روستا
1399/1/30 شنبه تأسیس شورای عالی عشایر و توسعه روستایی رییس جمهور تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای عالی عشایر و توسعه روستایی را ابلاغ نمودند. بر اساس پیگیریهای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد مصوبه یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی اداری به منظور هماهنگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و رسیدگی به امور روستایی و عشایری در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، شورای عالی عشایر و توسعه روستایی تأسیس گردید. بر اساس پیگیریهای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد مصوبه یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی اداری به منظور هماهنگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و رسیدگی به امور روستایی و عشایری در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، شورای عالی عشایر و توسعه روستایی تأسیس گردید.
در همین زمینه محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: شورای عالی عشایر و توسعه روستایی، سیاستگذاری، برنامه ریزی راهبردی و نطارت بر فعالیتهای دستگاههای اجرایی در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی و عشایری کشور را بر عهده داشته و تقویت اقتصاد این مناطق و یکپارچه سازی ظرفیت نهادهای عمومی غیر دولتی، خیرین و موسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد از رویتکردهای اساسی این شورا می باشد.
وی افزود: در این شورا که با حضور وزرای وزارتخانه ها و رؤسای سازمانهای ذیربط تشکیل می گردد؛ معاون اول محترم رییس جمهور ریاست شورا را عهده دار بوده و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به عنوان دبیر شورا تعیین گردیده است.
 


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir