1
1399/2/24 چهارشنبه جلسه معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و رییس برنامه ریزی ،نظارت و امورآمایش سازمان برنامه وبودجه با محوریت بررسی عملکرد پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی جلسه ای با حضور دکتر امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ، دکتر منصوری معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و مهندس امینی رییس برنامه ریزی ،نظارت و امورآمایش سازمان برنامه وبودجه بررسی عملکرد پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی درخصوص چگونگی استفاده از ظرفیت قانونی ونهادی جهت انجام مداخلات توسعه ای بمنظور پایداری بیشتر مشاغل وبرخورداری بیشتر روستاها از سهم ارزش افزوده بحث وبررسی شد. باحضور دکتر منصوری معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و مهندس امینی رییس  برنامه ریزی ،نظارت و امورآمایش سازمان برنامه وبودجه ضمن بررسی عملکرد پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی  درخصوص  چگونگی استفاده از ظرفیت قانونی ونهادی جهت انجام مداخلات توسعه ای بمنظور پایداری بیشتر مشاغل وبرخورداری بیشتر روستاها از سهم ارزش افزوده بحث وبررسی شد ومقررشد در جلسات آتی نیز این موضوع وسایر موارد مورد مداقه قرارگیرد.


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir