روستا
1397/4/31 يكشنبه جلسه معاونت توسعه روستایی با جهاد دانشگاهی ؛ این جلسه با حضور جناب آقای دکتر رضوی معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری و معاونین و مدیران کل معاونت توسعه روستایی و رییس جهاد دانشگاهی جناب آقای طیبی و معاونین ایشان برگزار شد. این جلسه به منظور ارائه گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده و پیشنهادات جدید جهاد دانشگاهی در زمینه های بهبود فضای کسب و کار روستایی با تاکید بر زنجیره ارزش، کشاورزی هوشمند، اصلاح الگوی کشت، بهره مندی از توان دانش آموختگان جوامع محلی و بهبود بیش از پیش بوم گردی به عنوان محور توسعه جوامع محلی برگزار گردید.
بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir