روستا
1397/1/22 چهارشنبه حضور جناب آقای دکتر رضوی معاونت محترم توسعه روستایی و معاونین در جلسه همایش روستایی استانداری تهران حضور جناب آقای دکتر رضوی معاون محترم توسعه روستایی ریاست جمهوری و معاونین در جلسه همایش روستایی استانداری تهران با شرکت استاندار محترم. معاونین. روسای دستگاه ها. فرمانداران و بخشداران حضور جناب آقای دکتر رضوی معاون محترم توسعه روستایی ریاست جمهوری و معاونین در جلسه همایش روستایی استانداری تهران با شرکت استاندار محترم. معاونین. روسای دستگاه ها. فرمانداران و بخشداران

 
بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir